Botanická exkurze k řece Bečvě v Hustopečích nad Bečvou

 

Botanická exkurze k řece Bečvě v Hustopečích nad Bečvou se místo původně avizovaného data 19. srpna uskuteční o týden později, tj. v sobotu 26. srpna.

 

Exkurze s RNDr. Janou Tkáčikovou a Mgr. Barborou Hertlovou povede přes lužní lesy, dubohabřiny a štěrkové náplavy.
Délka je necelých 8 km, trasa zakreslená do mapy zde: https://mapy.cz/s/1GKpH.

Sraz na vlakovém nádraží v Hustopečích nad Bečvou v 9:15 hodin (odjezd vlaku z Valašského Meziříčí v 8:37 hod, z Hranic na Moravě v 8:50 hod).
Pro více informací volejte 737 589 199 nebo 727 974 625.

Exkurze je poslední akcí Valašskomeziříčského kulturního léta, kterou pořádá Muzejní a galerijní centrum Valašské Meziříčí.

Exkurze je doprovodnou akcí k výstavě VZPOMÍNKY NA VELKOU VODU.

Výstava probíhá od 20.6.2017 do 27.8.2017 a její součástí je i problematika výstavby vodního díla Skalička. Pro více informací sledujte v záložce Naše témata odkaz Spojená Bečva.

výstava Vzpomínky na velkou vodu

Výstava probíhá od 20. 6. 2017 do 27. 8. 2017 a její součástí je i problematika výstavby vodního díla Skalička. Pro více informací sledujte v záložce Naše témata odkaz Spojená Bečva.

Výstavní projekt k 20. výročí povodní ve Valašském Meziříčí a okolí přibližuje nejen poslední velkou živelnou událost v roce 1997. Problematická poloha mezi dvěma Bečvami zapříčiňuje, že město Valašské Meziříčí je čas od času ohrožováno povodněmi. Výstava se zabývá nejen poslední velkou živelnou událostí v roce 1997, ale také povodněmi v historii města Valašského Meziříčí a jeho okolí a rovněž problematikou protipovodňové ochrany výstavbou vodních prvků s dopady na životní prostředí.

Výstavu realizovalo Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí. Rosička z. s. připravila ve spolupráci s Hnutím Duha Olomouc a Českým svazem ochránců přírody ve VM informační panely o vzácných rostlinách a zvířatech v povodí Bečvy a panely věnované unikátnímu toku Bečvy a jeho ohrožení výstavbou vodního díla Skalička.

VZÁCNÉ A OHROŽENÉ ROSTLINY

Wanted – hledá se – švihlík krutiklas!

I na konci léta překvapivě rozkvétá několik orchidejí. Jednou z nich je velmi nenápadná drobná orchidej švihlík krutiklas. Je to nejpozději kvetoucí orchidej – kvete zhruba od srpna do října. A patří k nejohroženějším rostlinám Evropy. Ani u nás nebyl švihlík nikdy hojný, přestože se v literatuře objevují údaje z asi 100 lokalit. Dnes roste na posledních třech místech v ČR! Nejbližším místem jsou  Hostýnské vrchy, kde překvapivě roste na jedné zahradě v  několikrát ročně koseném trávníku.

Výzva k nalezení kruštíku na Vsetínsku je velmi aktuální. Jeho znovunalezení je totiž velmi pravděpodobné. Až do roku 1950 je uváděn ještě z řady obcí vsetínského okresu od Rožnova přes Valašské Meziříčí až po Vsetín. Poslední nálezy jsou z roku 1954 z Vidče, Vigantic, Velké Lhoty u Valašského Meziříčí, Hutiska-Solance, Stříteže a Zděchova. Dnes je na Vsetínsku nezvěstný, ale vzhledem k nenápadnosti rostliny je možné, že roste na některé z kosených zahrádek nebo v sadech, které vzhledem trávníku připomínají zaniklé ovčí pastviny.

Právě zánik pastvy, respektive výrazně odlišný způsob hospodaření způsobený změnou vlastnictví pozemků po roce 1948 zavinil vymření této orchideje na Vsetínsku.

Poznat tuto orchidej není těžké, protože švihlík má ojedinělý tvar květenství – spirálovitě stočený klas – podle kterého získala tato orchidej i své české jméno. Tvar květenství je i základem latinského jména Spiranthes, které je složeno z řeckých slov speira = spirála (nebo závit) a anthos = květ.

Švihlík má v rámci středoevropských orchidejí zcela výjimečný životní cyklus. Růžice zelených listů vyrůstá z nové hlízy, do které jsou ukládány zásobní látky pro příští rok, zatímco květonosná lodyha vyrůstá z loňské hlízy, na které jsou zelené listy již zcela odumřelé. Listy totiž na hlíze vytrvávají přes zimu, na jaře odumírají a v jejich středu vyráží květonosná lodyha.

Jak už bylo zmíněno, švihlík patří mezi orchideje ohrožené vymřením. Proto je zařazen do nejvyšších kategorií ohrožení – ke kriticky ohroženým rostlinám naší květeny (C1t) a ve stejné kategorii je chráněn také zákonem (§1). Stejně jako všechny ostatní orchideje je i švihlík chráněn mezinárodní úmluvou CITES.

Zajímá nás, zda neroste na některé ze soukromých zahrad, zejména tam, kde se často seče trávník nakrátko, třeba i sekačkou. Najdete-li švihlík nebo švihlíku podobnou rostlinu, pošlete nám, prosím, fotografii. Předem děkujeme!

detail květu
spirálovitě stočené květenství švihlíku krutiklasu

I v roce 2017 pokračujeme v síťovém mapování

Pokračujeme v síťovém mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín!

Projekt Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy běží od roku 2013. Je zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Každoročně probíhá mapování na ploše zhruba 10ti mapovacích čtverců. Pokračujeme v mapování také v roce 2017. Projekt realizuje Rosička z. s. Bližší informace naleznete na stránkách projektu na www.mapovanivs.cz.

Krajské kolo Ekologické olympiády Moravskoslezského kraje 2017

Ve dnech 6. a 7. dubna 2017 proběhlo krajské kolo ekologické olympiády – soutěže pro středoškolské studenty se zájmem o přírodu, její ochranu a povědomím o ekologickém chování člověka.

Celostátním pořadatelem a koordinátorem soutěže je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), nižší postupová kola pořádají spolupracující partneři, v Moravskoslezském kraji Muzeum Beskyd Frýdek-Místek spolu se spolkem Rosička. Soutěže se účastnily tříčlenné týmy studentů. Více na stránkách www.ekolympiada.cz

Ve školním roce 2016/2017 proběhl 22. ročník této soutěže na téma Biokoridory a biobariéry.

 

     

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 6

Vyšlo nové, již šesté číslo Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS. Zájemci o botaniku a ochranu přírody v něm najdou zprávy z botanických exkurzí a také zajímavé botanické příspěvky. Publikaci vydala ve spolupráci s Moravskoslezkou pobočkou ČBS Rosička z. s. a Muzeum regionu Valašsko. Podrobnosti o čísle zde.

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 6 byly vydány s finanční podporou firmy CS CABOT, spol. s r.o. a s finanční podporou z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 z grantu v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie.

Zachovejme Bečvu bez přehrady

Jednání na téma vodní dílo Skalička na řece Bečvě pokračují!

V pondělí 16. ledna 2017 byla veřejnosti a zástupcům státní správy a samosprávy představena ideová studie Bočního poldru Skalička.

Boční poldr je jednou z variant řešení protipovodňových opatření na řece Bečvě a mělo by být technicky zpracováno do úrovně technické studie – stejné, jako je aktuální studie přehrady na řece Bečvě.

Sledujte podrobnosti na stránkách www.spojenabecva.cz