REFERENCE

2017

Krajské kolo Ekologické olympiády Moravskoslezského kraje

Dvoudenní krajské kolo ekologické olympiády – soutěže pro středoškolské studenty se zájmem o přírodu, její ochranu a povědomím o ekologickém chování člověka proběhlo v dubnu 2017.

Celostátním pořadatelem a koordinátorem soutěže je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), nižší postupová kola pořádají spolupracující partneři, v Moravskoslezském kraji Muzeum Beskyd Frýdek-Místek spolu se spolkem Rosička. Soutěže se účastnily tříčlenné týmy studentů. Více na stránkách ekologické olympiády.

Ve školním roce 2016/2017 proběhl 22. ročník této soutěže na téma Biokoridory a biobariéry.

Projekt: Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2017

Projekt Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy pokračuje i v roce 2017. Bližší informace naleznete na stránkách projektu www.mapovanivs.cz.

Odborné studie a průzkumy

V roce 2017 byly zhotoveny odborné a koncepční dokumenty ochrany přírody – plány péče a inventarizační průzkumy ve vybraných MZCHÚ v Moravskoslezském kraji.

2016

Krajské kolo Ekologické olympiády Moravskoslezského kraje

Dvoudenní krajské kolo ekologické olympiády – soutěže pro středoškolské studenty se zájmem o přírodu, její ochranu a povědomím o ekologickém chování člověka proběhlo v dubnu 2016.

Celostátním pořadatelem a koordinátorem soutěže je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), nižší postupová kola pořádají spolupracující partneři, v Moravskoslezském kraji Muzeum Beskyd Frýdek-Místek spolu se spolkem Rosička. Soutěže se účastnily tříčlenné týmy studentů. Více na stránkách ekologické olympiády.

Ve školním roce 2015/2016 proběhl 21. ročník této soutěže na téma Sport, rekreace a ochrana přírody.

Projekt: Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2016

Projekt Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy pokračuje i v roce 2016. Bližší informace naleznete na stránkách projektu www.mapovanivs.cz.

2015

Workshop: Mechorosty – určování pro začátečníky

V listopadu 2015 jsme pořádali jednodenní workshop zaměřený na určování mechorostů pro začátečníky. Akce je určena pro širokou veřejnost, zejména pro učitele všech typů škol a pracovníky ochrany přírody včetně studentů středních škol.

obr-mechorosty-2015-plakat

Projekt: Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015

Projekt Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy pokračoval i v roce 2015. Bližší informace naleznete na stránkách projektu www.mapovanivs.cz.

Od roku 2013 běží projekt zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Každoročně probíhá mapování na ploše zhruba 10ti mapovacích čtverců.

Závěrečná zpráva z mapování okresu Vsetín v roce 2015 ve formátu PDF

Publikace: Zpracování výsledků minifloristického kurzu v Horním Lidči

V roce 2014 proběhl v Horní Lidči třídenní floristický minikurz, na který se sjeli botanikové z Moravy a Slezska. Za nejvýznamnější nález je možné považovat objevení orchideje hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum) u Nedašovy Lhoty. Tato orchidej roste především v mediteránní a atlantské oblasti Evropy, severní hranice prochází Belgií, jižním Německem, Rakouskem, jižní Moravou, Slovenskem, na východě areál zasahuje až po Krym, Kavkaz a Írán. U nás se tedy vyskytuje velmi vzácně jen na jihu Moravy, přičemž z mnoha historických lokalit druh vymizel. Na Slovensku je o trochu hojnější, především v západní části země. Nález během minifloristického kurzu posouvá hranici známého rozšíření druhu výrazně směrem na sever. Hnědenec roste v lesostepích a světlých lesích, často na vápenci, ale i na andezitech, v pásmu od nížin do podhůří. Kvete od května do července, někdy vykvétá i pod zemí. Hnědenec zvrhlý je chráněn mezinárodní úmluvou CITES, zároveň je chráněn i zákony v mnoha zemích svého rozšíření. V ČR patří k druhům kriticky ohroženým (C1b), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1). K významným nálezům patří také nové lokality silně ohrožených druhů (§2, C2) hlavinky horské (Traunsteinera globosa) a prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina).

Výsledky minifloristického kurzu vyšly v roce 2015 jako samostatná příloha časopisu Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti.

literat_zpravy_msp_cbs_2015_P2_V

Výsledky minifloristického kurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13. -15. června 2014) ve formátu PDF

obr-minifk-vysledkyt

2014

Publikace: Zámecký park ve Valašském Meziříčí

Zámecký park představuje jeden z posledních kousků přírody ve Valašském Meziříčí. Díky svému umístění uprostřed obytné zástavby je často navštěvován širokou veřejností. Chybí ale lepší informovanost o jeho významu. Klidné prostředí parku neužívají pouze lidé, ale žije a roste zde i velké množství živočichů a rostlin. Čím je vlastně park tak jedinečný? Tím, že v něm rostou jak mladé, tak i staré a odumírající stromy. Park nahrazuje rozvolněný prosluněný les s různými druhy dřevin, které jsou různého stáří. Staré stromy z krajiny totiž postupně mizí. Dříve se vysazovaly stromy běžně do alejí kolem cest, na hráze rybníků a ponechávaly se i jednotlivé stromy ve volné krajině. Na těchto místech stromy nikomu a ničemu nevadily a rostly a sílily dlouhý čas.  Současná péče o krajinu s sebou nese i odstraňování mnoha starých stromů z bezpečnostních důvodů. Nemizí tak pouze staré stromy, ale i jejich obyvatelé – vzácné houby, mechy, brouci a mnoho dalších.

Seznámit se s parkem nyní můžete prostřednictvím malé publikace vydané ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko, p. o.

Publikace ke stažení ve formátu PDF

Publikace navazuje na dlouhodobý projekt s názvem „Městský park jako přírodě blízký biotop“, který probíhal téměř celý rok od května 2008 do dubna 2009. Organizace celého projektu se zhostilo občanské sdružení Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně. Tento ojedinělý projekt směřovaný na ekologickou výchovu studentů valašskomeziříčských středních škol byl finančně podpořen grantem PF 03-08 Podprogram pro rozvoj EVVO Zlínského kraje.

Projekt: Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy

Projekt Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy pokračoval i v roce 2014. Bližší informace naleznete na stránkách projektu www.mapovanivs.cz.

Od roku 2013 běží projekt zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Každoročně probíhá mapování na ploše zhruba 10ti mapovacích čtverců.

Hlavním historickým pramenem pro poznání květeny Vsetínska je více než 70 let starý rukopis, vydaný pouze v několika málo kopiích vlastním nákladem autora – Květena okresu vsetínského a valašsko-meziříčského (Říčan 1936). Současná doba těsně provázená rychlou výstavbou (rodinné domy i rychlostní silnice) a dalšími změnami ve využití krajiny vyžaduje pro správné posuzování jednotlivých záměrů aktualizaci této regionální květeny s využitím literatury, herbářů a také podrobného a systematického floristického průzkumu okresu Vsetín. Pro podrobný průzkum území byla zvolena metodika síťového mapování, jejíž pilotní část byla realizována prostřednictvím shodně zaměřeného projektu v roce 2013.

Cílem tohoto projektu bylo zjistit pomocí metody síťového mapování, které cévnaté rostliny včetně ohrožených druhů aktuálně rostou v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy. V roce 2014 jsme pokračovali v mapování květeny a vybrali jsme 10 čtverců lokalizovaných tak, aby co nejlépe zachytily druhovou diverzitu květeny vsetínského okresu.

Projekt: Minifloristický kurz na jižním okraji Vsetínska 13. až 15. 6. 2014

Minifloristický kurz byl pořádán ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou České botanické společnosti a Muzeem regionu Valašsko, p. o. Hlavní myšlenkou minifloristických kurzů je nejen setkávání zájemců o botaniku, ale i probádání často na první pohled botanicky neatraktivních území. Pro rok 2014 bylo zvoleno území rovněž opomíjené, ležící mezi dvěma CHKO – Beskydy a Bílé Karpaty. Trasy byly vedeny na jižním okraji okresu Vsetín a na východním okraji okresu Zlín. Některé trasy byly totožné s těmi, které absolvovali naši předchůdci během „velkého“ celostátního floristického kurzu ve Valašských Kloboukách v roce 1973. Proto byl tak trochu poeticky miniFK nazván „po stopách floristického kurzu ve Valašských Kloboukách“.

Pozvánka na miniFK
Materiály pro účastníky

Projekty probíhají v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky s.p.Ministerstvem životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

obr-miniFK_pozvanka

2013

Projekt: Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín

Projekt Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy byl zahájen v roce 2013. Bližší informace naleznete na stránkách projektu www.mapovanivs.cz.

Projekt je zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Každoročně probíhá mapování na ploše zhruba 10ti mapovacích čtverců.

Cílem projektu je zjistit pomocí metody síťového mapování, které cévnaté rostliny včetně ohrožených druhů aktuálně rostou v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy. Výsledky je možné propojit s již prozkoumaným sousedním územím – CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty. Přínosem bude také probíhající spolupráce a výměna zkušeností mezi univerzitními botaniky a zájemci o botaniku z řad studentů a regionálních floristů.

Projekt: Lesní pěnovcová prameniště na severovýchodní Moravě

Cílem projektu je vymapovat lesní pěnovcová prameniště na severovýchodní Moravě. Přesněji na území Zlínského a Moravskoslezského kraje. Zjistit aktuální informace o výskytu tohoto biotopu na sv. Moravě a zpřesnit poznání, které druhy rostlin a mechorostů tento biotop osidlují.

Projekt: Rosnatka v Moravskoslezských Beskydech

Cílem projektu je ověření historických lokalit výskytu masožravé rostliny rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) v Moravskoslezských Beskydech a zjištění aktuálních informací o počtu lokalit a početnosti jednotlivých populací. Mapování výskytu druhu probíhá mimo maloplošně chráněná území. Konkrétně se jedná o východní polovinu okresu Vsetín a katastry obcí Dolní, Prostřední a Horní Bečva a Hutisko-Solanec, kde je soustředěno nejvíce historických lokalit. Vzhledem k tomu, že tyto historické výskyty buď nebyly publikovány vůbec, nebo jen se stručným popisem místa výskytu, je nyní velmi obtížné ověřovat tyto lokality. Proto je součástí projektu oslovení a osobní účast v terénu pamětníků těchto historických lokalit.

Rosnatka okrouhlolistá je z celorepublikového hlediska méně ohrožený druh (dle aktuální verze červeného seznamu je řazen do kategorie ohrožený druh (C3), ale na východě republiky je tento druh vzácný (což se odráží i v jeho zařazení do kategorie silně ohrožený druh (C2) v červeném seznamu Moravskoslezského kraje (Sedláčková & Plášek 2005).

Workshopy: Mechorosty pro začátečníky

V roce 2013 jsme pořádali dva jednodenní workshopy zaměřené na určování mechorostů pro začátečníky. Akce byly určeny pro širokou veřejnost, zejména pro učitele všech typů škol a pracovníky ochrany přírody včetně studentů středních škol.

V rámci workshopu: seznámení s obecnými termíny a morfologií mechorostů formou prezentace, seznámení s určovacími klíči a literaturou, praktické určování 10 druhů běžných i vzácnějších mechorostů (mechy a játrovky), seznámení s uchováváním mechorostů a s jejich ochranou v přírodě.

Workshop: Mechorosty

Jednodenní workshop na určování mechorostů pro začátečníky se uskutečnil v sobotu 14. prosince 2013 od 10:00 do 16:00 hod. v biologické laboratoři Gymnázia Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí.

stránky spolku