Archiv pro rubriku: Aktuálně

Zachovejme Bečvu bez přehrady

Jednání na téma vodní dílo Skalička na řece Bečvě pokračují!

V pondělí 16. ledna 2017 byla veřejnosti a zástupcům státní správy a samosprávy představena ideová studie Bočního poldru Skalička.

Boční poldr je jednou z variant řešení protipovodňových opatření na řece Bečvě a mělo by být technicky zpracováno do úrovně technické studie – stejné, jako je aktuální studie přehrady na řece Bečvě.

Sledujte podrobnosti na stránkách www.spojenabecva.cz

Iniciativa Spojená Bečva

Řeka Bečva je poslední šterkonosnou řekou v České republice. Jedinečný souvislý tok má být přerušen přehradou Skalička u Teplic nad Bečvou. Rosička z. s. se připojila ke snaze změnit plánovanou výstavbu přehrady na variantu suchého poldru, který je mnohem šetrnějším řešením. Více na stránkách iniciativy Spojená Bečva www.spojenabecva.cz

Svinec bez rozhledny

Dne 14.9.2016 zrušila Rada města Nový Jičín na své 34. schůzi záměr o výstavbě vyhlídky na Svinci, na základě vyhodnocení ankety.

Následně po rozhodnutí Rady města o zrušení záměru provést stavbu vyhlídky na Svinci stáhlo Město Nový Jičín dne 15. 9. 2016 u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dvě podané žádosti: 1) o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a 2) o povolení výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích. Tyto výjimky Město Nový Jičín totiž požadovalo pro realizaci záměru „Vyhlídka Svinec“, protože chtělo stavět v přírodní rezervaci, kde je ze zákona zakázáno povolovat a umisťovat nové stavby.

V řízení o výjimkách byly spolkem Rosička předloženy argumenty proti plánované stavbě a to především z důvodů citelného zásahu do přírodní rezervace a tam žijících či rostoucích vzácných živočichů a rostlin. Posláním přírodní rezervace Svinec je zabezpečení ochrany floristicky bohatých květnatých luk, pastvin a lesních ekosystémů s výskytem silně ohrožených a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Protože město Nový Jičín jako žadatel o výjimky vzalo své žádosti zpět, Krajský úřad Moravskoslezského kraje dne 4. 10. 2016 zastavil obě řízení. Tím i po formální stránce město Nový Jičín ukončilo své snahy o stavbu vyhlídky na Svinci.

Výsledkem aktivního přístupu veřejnosti je, že v současné době město Nový Jičín upustilo od záměru stavby vyhlídky na Svinci.

Děkujeme všem, kterým nebyl osud Svince lhostejný a vyjádřili svůj názor ať již v anketě, peticích nebo přímo představitelům města Nový Jičín.

Rosička z. s.

svinec-pohled-bez

Nové webové stránky spolku Rosička

Rosička z. s. byla podpořena dotací z grantového programu financovaného z Fondu na podporu fungování neziskových organizací a místních iniciativ na území MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Cílem je

  • vytvořit novou webovou grafiku a náplň stránek
  • zveřejnit aktuality z činnosti spolku
  • rosicka.eu

Zachraňme Svinec

V přírodní rezervaci Svinec chtělo město Nový Jičín postavit rozhlednu

Co se to dělo?

Město Nový Jičín chce postavit na Svinci rozhlednu, i když:

  • je v přírodní rezervaci Svinec zakázáno umisťovat nové stavby
  • má dbát na ochranu životního prostředí a kulturního dědictví
  • stavbou naruší krajinný ráz Svince a okolí
  • stavba ohrozí chráněné druhy rostlin a živočichů a jejich biotopy
  • je dnes z vrcholu krásný výhled po okolní krajině a rozhledna je zbytečná
  • zvýšený přísun návštěvníků negativně zasáhne do poklidného území místní části Kojetín
  • v místní části Kojetín není vyřešena dopravní infrastruktura spojená s rozhlednou

více podrobností na stránkách výzvy Zachraňme Svinec

Výsledky minifloristického kurzu Horní Lideč (2014) online

Rosička z. s. se významně podílela na organizaci minifloristického kurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč, který se konal na Valaškokloboucku v roce 2014. V roce 2015 byly výsledky tohoto minikurzu zpracovány a vydány jako samostatná příloha časopisu Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Nyní má široká veřejnost možnost se seznámit s výsledky minikurzu online.

Krajské kolo Ekologické olympiády Moravskoslezského kraje

Ve dnech 14. a 15. dubna 2016 krajské kolo ekologické olympiády – soutěže pro středoškolské studenty se zájmem o přírodu, její ochranu a povědomím o ekologickém chování člověka.

Celostátním pořadatelem a koordinátorem soutěže je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), nižší postupová kola pořádají spolupracující partneři, v Moravskoslezském kraji Muzeum Beskyd Frýdek-Místek spolu se spolkem Rosička. Soutěže se účastnily tříčlenné týmy studentů. Více na stránkách www.ekolympiada.cz

Ve školním roce 2015/2016 proběhl 21. ročník této soutěže na téma Sport, rekreace a ochrana přírody.

 

   

  

 

      

I v roce 2016 pokračujeme v síťovém mapování

Pokračujeme v síťovém mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín!

Projekt Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy běží od roku 2013. Je zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Každoročně probíhá mapování na ploše zhruba 10ti mapovacích čtverců. Pokračujeme v mapování také v roce 2016. Projekt realizuje Rosička z. s. Bližší informace naleznete na stránkách projektu na www.mapovanivs.cz.